تجهیز شدن خط اتوبوسرانی بازار صالح اباد تهران

طی جلسات صورت گرفته در دفتر شورا با عوامل اتوبوس رانی برای بهینه ساختن اتوبوس های بازار صالح اباد تهران مصوبه ای تنظیم گردید .

این جلسه برای سهولت مسافرانی که قصد سفر از مترو علی آباد به سمت بازار صالح اباد تهران را دارند صورت گرفت .

در این مصوبه اتوبوس های جدید کولر دار وارد ناوگان حمل و نقل شرکت واحد بازار صالح اباد تهران گردید .